پسورد دانشگاههای علمی

Library Jstor

JSTOR

این دانشگاه مثل بیشتر دانشگاه های تایوانی دیتابیس فوق العاده ای دارد و بیشتر دیتابیس های علمی و پولی مربوط به تمامی رشته ها را برای دانلود رایگان مقاله و کتاب و استاندارد و تز و پروپزال و دیگر اسناد علمی پشتیبانی میکند. لینک کتابخانه این دانشگاه در زیر می باشد:

 https://www.jstor.org/action/showLogin?redirectUri=%2F&


User Name: khslibrary


Password:kennebunk

 

 


/ 0 نظر / 9 بازدید